NOVINKY

Jak začít investovat v České republice

Napsal Petr Sojka, Miloš Jonák | Publikováno v časopisu Development News, 10/2016

Česká republika vystupuje v současnosti jako znovuobjevená investiční hvězda střední Evropy. Je obecně hodnocena jako prosperující a investičně atraktivní země, s hodinovými doletovými vzdálenostmi od evropských metropolí.

Před příchodem do České republiky je třeba zvážit výhody a nevýhody umístění závodu s ohledem na budoucí fungování společnosti a business plán. Česká republika má zajisté výhodnou geografickou polohu uprostřed Evropy, je členem Evropské unie, ve srovnání s okolními západními zeměmi je i podstatně levnější. Vysoké školství je na velmi dobré úrovni, stejně tak i bezpečnostní situace a politické prostředí. Dálniční síť je srovnatelná se západní Evropou, železniční síť je jedna z nejhustších na světě. Již v minulosti tento region přitahoval mnoho nadnárodních investorů, hlavně v automobilovém průmyslu, strojírenství, elektronice a IT. Do budoucna, v souvislosti s plánovaným brexitem, nabyde ještě na významu.

Možné výhody pro investory

Ještě před samotným založením vhodné právní jednotky je třeba zvážit možnost získání dotací, grantů, státních pobídek apod. V tomto ohledu vždy záleží na velikosti zvažované investice a oboru podnikání, neboť v některých případech se pravděpodobně investor bude obracet na Agenturu pro podporu podnikání a investic Czechlnvest, v jiných případech, kdy bude investice mimořádného rozsahu nebo strategického významu, může investor zahájit svá jednání přímo na Úřadu vlády ČR. Česká republika poskytuje investorům nejčastěji slevu na dani z příjmů právnických osob (až na 10 let), finanční podporu při vytváření nových pracovních míst (podle míry nezaměstnanosti v daném regionu), finanční podporu při rekvalifikaci nebo školení nových zaměstnanců (individuální), osvobození od daně z nemovitostí (až na pět let na základě souhlasu obce, kde je závod umístěn), finanční podporu na pořízení majetku (až do výše 10 %, resp. 12,5% z uznatelných investičních nákladů).

Volba právní formy

Nejčastějšími formami obchodních společností, které budou investoři při svých aktivitách v ČR zakládat, je společnost s ručením omezeným a akciová společnost s obdobnými pravidly jako v Německu či Rakousku. V obou případech jde o kapitálové společnosti a společníkem/akcionářem může být jediná právnická i fyzická osoba. Za účelem rozvoje projektových investic v ČR, zejména v oblasti nemovitostí na každý z projektů, doporučujeme založení SPV, tedy special purpose vehicle, společnosti určené pouze pro daný projekt, která nebude nijak účetně ani právně zatížená. V některých případech je třeba založit společný business s obcí nebo krajem, tzv. JVC -joint venture company. V daném případě sice dění ve společnosti může podléhat vyšší míře kontroly, nicméně na oplátku společnost získá určitou konkurenční výhodu, nezřídka i exkluzivitu na provozování dané služby v daném regionu. Nutno podotknout, že banky pro tyto případy (zejména SPV) mají připraveny své produkty ohledně financování developerských projektů a tuto formu upřednostňují. Pro investory platí možnost založení české právnické osoby, podílet se na založení české právnické osoby, být členem v již založené společnosti nebo účastnit se jako společník v české společnosti. Různé druhy těchto majetkových účastí zahraničních osob nejsou považovány za podnikání zahraničních osob, jelikož samotnou podnikatelskou činnost vykonává česká právnická osoba, která podniká na vlastní jméno a odpovědnost. I při různých druzích majetkové účasti zahraničních osob a zakládání českých právnických osob platí, že zahraniční osoby mají stejná práva a povinnosti jako české osoby. Jde o stejná pravidla, jako je tomu u samotné činnosti , která vykazuje znaky podnikání zahraniční osoby v České republice. Výše majetkové účasti zahraniční osoby ne ní nijak limitována. Zahraniční osoba může vlastnit i 100% české právnické osoby. Aby se mohla zahraniční osoba majetkově podílet v české právnické osobě, musí být právně způsobilá a splňovat stejné podmínky jako osoby české. Další z možných forem podnikání zahraničních osob na území České republiky je vytvořit organizační složku podniku. Zřídit si organizační složku podniku mohou v ČR veškeré zahraniční osoby, které mají v cizím státě svůj podnik. Organizační složka podniku je relativně stabilní útvar bez právní subjektivity, který má ucelenou vnitřní organizaci, je účetně spjatý s podnikem a slouží provozování podnikání zahraniční osoby na území České republiky.

Daňové povinnosti při zahájení podnikání v ČR

Pro zahraniční osoby platí daňové povinnosti stejně jako pro české osoby. Právnická osoba je povinna se registrovat na finančním úřadě, v případě zaměstnávání pracovníků též na zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení. Na finančním úřadě se zaregistruje k jednotlivým daním, které se investora týkají (daň z přijmu, silniční, případně daň z přidané hodnoty). Povinností je vedení účetnictví podle platných předpisů ČR a plnění svých daňových povinností v řádných termínech. V rámci boje proti šedé ekonomice v celé EU dochází v ČR k přejímání právních předpisů z EU i k častým změnám a zvyšování administrativních nároků vůči podnikatelským subjektům (rozšiřování sazeb DPH, přenesení daňové povinnosti, zavedení souhrnných a kontrolních hlášení k DPH, elektronická evidence tržeb, změny v oblasti daní z přijmu, problematika transferových cen). Pro řádné nastavení podnikání v ČR doporučujeme konzultaci s vybraným právním a daňovým poradcem. Zaměstnávání cizích státních příslušníků, zejména ze států EU, je zcela běžné. Zaměstnanec je sociálně a zdravotně pojištěn pouze v jednom členském státě EU, a to v tom státě, kde pracuje, nezávisle na tom, kde zaměstnanec bydlí nebo kde má sídlo jeho zaměstnavatel či jaká je jeho státní příslušnost. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí je administrativně komplikovanější a řeší se pomocí zaměstnaneckých karet.

Závěr

Česká republika se v tomto ohledu jeví zahraničnímu investorovi jako příhodná lokalita pro umístění jeho podnikatelských aktivit zejména díky kvalifikované pracovní síle, stabilnímu politickému a ekonomickému prostředí a podpoře zahraničních investic. Současná vláda se navíc snaží svým akčním plánem podporovat aktivity v oblasti výstavby infrastruktury, v opravách a výstavbě veřejných budov a v neposlední řadě taky nájemních bytů.


Jak začít investovat v České republice

Napsal Petr Sojka, Miloš Jonák | Publikováno v časopisu Development News, 10/2016

Česká republika vystupuje v současnosti jako znovuobjevená investiční hvězda střední Evropy. Je obecně hodnocena jako prosperující a investičně atraktivní země, s hodinovými doletovými vzdálenostmi od evropských metropolí.

Před příchodem do České republiky je třeba zvážit výhody a nevýhody umístění závodu s ohledem na budoucí fungování společnosti a business plán. Česká republika má zajisté výhodnou geografickou polohu uprostřed Evropy, je členem Evropské unie, ve srovnání s okolními západními zeměmi je i podstatně levnější. Vysoké školství je na velmi dobré úrovni, stejně tak i bezpečnostní situace a politické prostředí. Dálniční síť je srovnatelná se západní Evropou, železniční síť je jedna z nejhustších na světě. Již v minulosti tento region přitahoval mnoho nadnárodních investorů, hlavně v automobilovém průmyslu, strojírenství, elektronice a IT. Do budoucna, v souvislosti s plánovaným brexitem, nabyde ještě na významu.

Možné výhody pro investory

Ještě před samotným založením vhodné právní jednotky je třeba zvážit možnost získání dotací, grantů, státních pobídek apod. V tomto ohledu vždy záleží na velikosti zvažované investice a oboru podnikání, neboť v některých případech se pravděpodobně investor bude obracet na Agenturu pro podporu podnikání a investic Czechlnvest, v jiných případech, kdy bude investice mimořádného rozsahu nebo strategického významu, může investor zahájit svá jednání přímo na Úřadu vlády ČR. Česká republika poskytuje investorům nejčastěji slevu na dani z příjmů právnických osob (až na 10 let), finanční podporu při vytváření nových pracovních míst (podle míry nezaměstnanosti v daném regionu), finanční podporu při rekvalifikaci nebo školení nových zaměstnanců (individuální), osvobození od daně z nemovitostí (až na pět let na základě souhlasu obce, kde je závod umístěn), finanční podporu na pořízení majetku (až do výše 10 %, resp. 12,5% z uznatelných investičních nákladů).

Volba právní formy

Nejčastějšími formami obchodních společností, které budou investoři při svých aktivitách v ČR zakládat, je společnost s ručením omezeným a akciová společnost s obdobnými pravidly jako v Německu či Rakousku. V obou případech jde o kapitálové společnosti a společníkem/akcionářem může být jediná právnická i fyzická osoba. Za účelem rozvoje projektových investic v ČR, zejména v oblasti nemovitostí na každý z projektů, doporučujeme založení SPV, tedy special purpose vehicle, společnosti určené pouze pro daný projekt, která nebude nijak účetně ani právně zatížená. V některých případech je třeba založit společný business s obcí nebo krajem, tzv. JVC -joint venture company. V daném případě sice dění ve společnosti může podléhat vyšší míře kontroly, nicméně na oplátku společnost získá určitou konkurenční výhodu, nezřídka i exkluzivitu na provozování dané služby v daném regionu. Nutno podotknout, že banky pro tyto případy (zejména SPV) mají připraveny své produkty ohledně financování developerských projektů a tuto formu upřednostňují. Pro investory platí možnost založení české právnické osoby, podílet se na založení české právnické osoby, být členem v již založené společnosti nebo účastnit se jako společník v české společnosti. Různé druhy těchto majetkových účastí zahraničních osob nejsou považovány za podnikání zahraničních osob, jelikož samotnou podnikatelskou činnost vykonává česká právnická osoba, která podniká na vlastní jméno a odpovědnost. I při různých druzích majetkové účasti zahraničních osob a zakládání českých právnických osob platí, že zahraniční osoby mají stejná práva a povinnosti jako české osoby. Jde o stejná pravidla, jako je tomu u samotné činnosti , která vykazuje znaky podnikání zahraniční osoby v České republice. Výše majetkové účasti zahraniční osoby ne ní nijak limitována. Zahraniční osoba může vlastnit i 100% české právnické osoby. Aby se mohla zahraniční osoba majetkově podílet v české právnické osobě, musí být právně způsobilá a splňovat stejné podmínky jako osoby české. Další z možných forem podnikání zahraničních osob na území České republiky je vytvořit organizační složku podniku. Zřídit si organizační složku podniku mohou v ČR veškeré zahraniční osoby, které mají v cizím státě svůj podnik. Organizační složka podniku je relativně stabilní útvar bez právní subjektivity, který má ucelenou vnitřní organizaci, je účetně spjatý s podnikem a slouží provozování podnikání zahraniční osoby na území České republiky.

Daňové povinnosti při zahájení podnikání v ČR

Pro zahraniční osoby platí daňové povinnosti stejně jako pro české osoby. Právnická osoba je povinna se registrovat na finančním úřadě, v případě zaměstnávání pracovníků též na zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení. Na finančním úřadě se zaregistruje k jednotlivým daním, které se investora týkají (daň z přijmu, silniční, případně daň z přidané hodnoty). Povinností je vedení účetnictví podle platných předpisů ČR a plnění svých daňových povinností v řádných termínech. V rámci boje proti šedé ekonomice v celé EU dochází v ČR k přejímání právních předpisů z EU i k častým změnám a zvyšování administrativních nároků vůči podnikatelským subjektům (rozšiřování sazeb DPH, přenesení daňové povinnosti, zavedení souhrnných a kontrolních hlášení k DPH, elektronická evidence tržeb, změny v oblasti daní z přijmu, problematika transferových cen). Pro řádné nastavení podnikání v ČR doporučujeme konzultaci s vybraným právním a daňovým poradcem. Zaměstnávání cizích státních příslušníků, zejména ze států EU, je zcela běžné. Zaměstnanec je sociálně a zdravotně pojištěn pouze v jednom členském státě EU, a to v tom státě, kde pracuje, nezávisle na tom, kde zaměstnanec bydlí nebo kde má sídlo jeho zaměstnavatel či jaká je jeho státní příslušnost. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí je administrativně komplikovanější a řeší se pomocí zaměstnaneckých karet.

Závěr

Česká republika se v tomto ohledu jeví zahraničnímu investorovi jako příhodná lokalita pro umístění jeho podnikatelských aktivit zejména díky kvalifikované pracovní síle, stabilnímu politickému a ekonomickému prostředí a podpoře zahraničních investic. Současná vláda se navíc snaží svým akčním plánem podporovat aktivity v oblasti výstavby infrastruktury, v opravách a výstavbě veřejných budov a v neposlední řadě taky nájemních bytů.


JoomShaper