NOVINKY

Nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení při zajišťování exemplářů

Napsal Vratislav Urbášek, Josef Brož a Michal Kellner | Publikováno v časopisu Nová Exota, 9/2016

Již mnoho let vede Česká inspekce životního prostředí boj proti chovatelům, zejména chovatelům exotického ptactva. V poslední době nejsou výjimkou ani účelově zahájená trestní řízení, většinou provázená monstrózními policejními manévry a publicitou v médiích, kdy jsou přímo u zásahu čirou náhodou novináři a náhodou ideálně i s kamerami, aby zachytili "prosazování práva" v praxi. Nikoli výjimečně jsou pak palcové titulky uváděny slovy "gang pašeráků rozprášen", "nelegální obchod s exotickými ptáky", a to dlouho předtím, než se mašinerie vyšetřování vůbec rozběhne.

Naše kancelář zastupuje takto postižené chovatele již mnoho let, prakticky od roku 1998. Přibližně od této doby také existuje spor mezi policií a námi, obhájci, o to, jakým způsobem jsou či nejsou oprávněni zacházet s exempláři, které v rámci úkonů policie zadrží.

Téměř pravidelně předávala Policie ČR exempláře ihned poté, co již nebyly důležité pro trestní řízení ČIŽP, která je následně umisťovala v detenčních centrech. Do novelizace zákonné úpravy se tak ve vztahu k ČIŽP dělo bez výslovného zákonného oprávnění vůči ČIŽP, bez zahájení správního řízení, bez souhlasu majitele. Prostě jen tak.

V případech, které zastupujeme, dále zcela běžně docházelo k dalšímu, právně velmi spornému kroku, kdy policie spolu s exemplářem předala bez dalšího i dokumenty z trestního spisu.

Na vysvětlenou: Pro zacházení se zajištěným exemplářem (stejně jako s jinými věcmi či právy) jsou v zákoně jasně dána pravidla. Pokud se jedná o tzv. "věc důležitou pro trestní řízení", je oprávněna s ní zacházet pouze Policie ČR. Není-li věci v dalším řízení už třeba a nepřichází-li v úvahu její propadnutí nebo zabrání, vrátí se pouze a jen tomu, kdo ji vydal nebo komu byla odňata. Jiný postup zákon do 1. 6. 2015 neznal.

U výše popsaného postupu tedy pro Policii ČR do 1. 6. 2015 neexistoval jediný paragraf trestního řádu, který by umožňoval předání exemplářů a dokonce i dalších informací a dokumentů z trestního spisu (to platí dosud) správnímu orgánu dříve, než je trestní řízení zákonným způsobem ukončeno (např. zastaveno a předáno k řízení o přestupku, apod.). Existují samozřejmě určité postupy podle zákona o obchodování s ohroženými druhy, kde je zadržení, zabavení či dokonce odebrání exemplářů možné, jedná se však o postupy ve správním řízení a v trestním řízení nemají žádný význam.

Je třeba uvést, že ČIŽP jako správní orgán není účastníkem trestního řízení, a proto nemá žádné právo se s trestním spisem seznamovat. Stejně tak neměla ČIŽP v trestním řádu výslovné oprávnění (do 1. 6. 2015) přebírat jakékoli věci, které již nebyly třeba pro trestní řízení. Tyto věci měly být ze zákona vráceny tomu, kdo je vydal nebo komu byly odňaty. Zároveň platil a stále platí zákaz uvádění totožnosti vybraných účastníků trestního řízení, mj. obviněného. I tyto informace v mnoha případech sdělila.

V uvedené době před 1. 6. 2015 platilo, že policejní orgán potřebuje ke všem rozhodnutím nebo opatřením týkajícím se správy zajištěného majetku předchozí souhlas státního zástupce. Tím, že běžně docházelo k předání exemplářů přímo ČIŽP bez výslovného zákonného zmocnění, resp. souhlasu státního zástupce, docházelo opakovaně k nezákonnému postupu, jehož následkem může v krajním případě být i nezhojitelná vada řízení o zabavení exemplářů a tedy nezákonné rozhodnutí.

Netřeba zvláště zdůrazňovat, že i přesto, že byli klienti následně trestního stíhání zbaveni, škody, které byly tímto postupem napáchány, byly velmi citelné. Část exemplářů obvykle uhynula, část se vrátila ve zdravotně nedobrém stavu, nemluvě o zásahu do osobnostních práv ve vztahu k označení za pašeráky, za které byli, jak se prokázalo, označeni neoprávněně.

Na tuto nezákonnou praxi již po léta upozorňujeme a naše klienty před ní aktivně bráníme. Ovšem stále bez relevantní odezvy jak ČIŽP, tak Ministerstva životního prostředí.

Zjevně teprve následkem námi zahájených soudních řízení a právní situace ČIŽP v těchto řízeních si zadalo právní analýzu, na základě které prostřednictvím Ústavně právního výboru Parlamentu ČR iniciovalo změnu trestního řádu, která předání exempláře ČIŽP nově umožňuje.

Nepochybně jak ČIŽP, ministerstvo, tak i Ústavně právní výbor si byli vědomi toho, že postup aplikovaný policií a ČIŽP nemá žádnou oporu v zákoně a proto tedy považovali za nutné tuto situaci změnit. Je nepochybné, že pokud by postup ČIŽP byl z právního pohledu v pořádku, nebyl by důvod cokoli měnit. Tomuto výkladu nasvědčuje i fakt, že v důvodové zprávě k novele trestního řádu, která toto oprávnění zavedla, odůvodnění této změny zcela chybí, přestože jinak je důvodová zpráva obsáhlá a komentuje každý měněný paragraf.

Jak jsem již předeslali, novela je platná od 1. 6. 2015 a vztahuje se tedy jen na řízení, resp. předání exemplářů zahájená po tomto datu. Krokem zákonodárce je nicméně potvrzen fakt, že do 1. 6. 2015 tento postup, který byl v praxi aplikován, možný nebyl. Řízení, v nichž došlo k předání exemplářů zajištěných v trestním řízení ČIŽP v momentě, kdy jejich zajištění již nebylo třeba, před datem 1. 6. 2015, jsou tedy bez dalšího stiženy nezhojitelnou vadou. Je pak na chovatelích přezkoumat, zdali v jejich případě není tato vada důvodem pro napadení rozhodnutí pro jeho nezákonnost, nebo pro náhradu škody způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení při zajišťování exemplářů

Napsal Vratislav Urbášek, Josef Brož a Michal Kellner | Publikováno v časopisu Nová Exota, 9/2016

Již mnoho let vede Česká inspekce životního prostředí boj proti chovatelům, zejména chovatelům exotického ptactva. V poslední době nejsou výjimkou ani účelově zahájená trestní řízení, většinou provázená monstrózními policejními manévry a publicitou v médiích, kdy jsou přímo u zásahu čirou náhodou novináři a náhodou ideálně i s kamerami, aby zachytili "prosazování práva" v praxi. Nikoli výjimečně jsou pak palcové titulky uváděny slovy "gang pašeráků rozprášen", "nelegální obchod s exotickými ptáky", a to dlouho předtím, než se mašinerie vyšetřování vůbec rozběhne.

Naše kancelář zastupuje takto postižené chovatele již mnoho let, prakticky od roku 1998. Přibližně od této doby také existuje spor mezi policií a námi, obhájci, o to, jakým způsobem jsou či nejsou oprávněni zacházet s exempláři, které v rámci úkonů policie zadrží.

Téměř pravidelně předávala Policie ČR exempláře ihned poté, co již nebyly důležité pro trestní řízení ČIŽP, která je následně umisťovala v detenčních centrech. Do novelizace zákonné úpravy se tak ve vztahu k ČIŽP dělo bez výslovného zákonného oprávnění vůči ČIŽP, bez zahájení správního řízení, bez souhlasu majitele. Prostě jen tak.

V případech, které zastupujeme, dále zcela běžně docházelo k dalšímu, právně velmi spornému kroku, kdy policie spolu s exemplářem předala bez dalšího i dokumenty z trestního spisu.

Na vysvětlenou: Pro zacházení se zajištěným exemplářem (stejně jako s jinými věcmi či právy) jsou v zákoně jasně dána pravidla. Pokud se jedná o tzv. "věc důležitou pro trestní řízení", je oprávněna s ní zacházet pouze Policie ČR. Není-li věci v dalším řízení už třeba a nepřichází-li v úvahu její propadnutí nebo zabrání, vrátí se pouze a jen tomu, kdo ji vydal nebo komu byla odňata. Jiný postup zákon do 1. 6. 2015 neznal.

U výše popsaného postupu tedy pro Policii ČR do 1. 6. 2015 neexistoval jediný paragraf trestního řádu, který by umožňoval předání exemplářů a dokonce i dalších informací a dokumentů z trestního spisu (to platí dosud) správnímu orgánu dříve, než je trestní řízení zákonným způsobem ukončeno (např. zastaveno a předáno k řízení o přestupku, apod.). Existují samozřejmě určité postupy podle zákona o obchodování s ohroženými druhy, kde je zadržení, zabavení či dokonce odebrání exemplářů možné, jedná se však o postupy ve správním řízení a v trestním řízení nemají žádný význam.

Je třeba uvést, že ČIŽP jako správní orgán není účastníkem trestního řízení, a proto nemá žádné právo se s trestním spisem seznamovat. Stejně tak neměla ČIŽP v trestním řádu výslovné oprávnění (do 1. 6. 2015) přebírat jakékoli věci, které již nebyly třeba pro trestní řízení. Tyto věci měly být ze zákona vráceny tomu, kdo je vydal nebo komu byly odňaty. Zároveň platil a stále platí zákaz uvádění totožnosti vybraných účastníků trestního řízení, mj. obviněného. I tyto informace v mnoha případech sdělila.

V uvedené době před 1. 6. 2015 platilo, že policejní orgán potřebuje ke všem rozhodnutím nebo opatřením týkajícím se správy zajištěného majetku předchozí souhlas státního zástupce. Tím, že běžně docházelo k předání exemplářů přímo ČIŽP bez výslovného zákonného zmocnění, resp. souhlasu státního zástupce, docházelo opakovaně k nezákonnému postupu, jehož následkem může v krajním případě být i nezhojitelná vada řízení o zabavení exemplářů a tedy nezákonné rozhodnutí.

Netřeba zvláště zdůrazňovat, že i přesto, že byli klienti následně trestního stíhání zbaveni, škody, které byly tímto postupem napáchány, byly velmi citelné. Část exemplářů obvykle uhynula, část se vrátila ve zdravotně nedobrém stavu, nemluvě o zásahu do osobnostních práv ve vztahu k označení za pašeráky, za které byli, jak se prokázalo, označeni neoprávněně.

Na tuto nezákonnou praxi již po léta upozorňujeme a naše klienty před ní aktivně bráníme. Ovšem stále bez relevantní odezvy jak ČIŽP, tak Ministerstva životního prostředí.

Zjevně teprve následkem námi zahájených soudních řízení a právní situace ČIŽP v těchto řízeních si zadalo právní analýzu, na základě které prostřednictvím Ústavně právního výboru Parlamentu ČR iniciovalo změnu trestního řádu, která předání exempláře ČIŽP nově umožňuje.

Nepochybně jak ČIŽP, ministerstvo, tak i Ústavně právní výbor si byli vědomi toho, že postup aplikovaný policií a ČIŽP nemá žádnou oporu v zákoně a proto tedy považovali za nutné tuto situaci změnit. Je nepochybné, že pokud by postup ČIŽP byl z právního pohledu v pořádku, nebyl by důvod cokoli měnit. Tomuto výkladu nasvědčuje i fakt, že v důvodové zprávě k novele trestního řádu, která toto oprávnění zavedla, odůvodnění této změny zcela chybí, přestože jinak je důvodová zpráva obsáhlá a komentuje každý měněný paragraf.

Jak jsem již předeslali, novela je platná od 1. 6. 2015 a vztahuje se tedy jen na řízení, resp. předání exemplářů zahájená po tomto datu. Krokem zákonodárce je nicméně potvrzen fakt, že do 1. 6. 2015 tento postup, který byl v praxi aplikován, možný nebyl. Řízení, v nichž došlo k předání exemplářů zajištěných v trestním řízení ČIŽP v momentě, kdy jejich zajištění již nebylo třeba, před datem 1. 6. 2015, jsou tedy bez dalšího stiženy nezhojitelnou vadou. Je pak na chovatelích přezkoumat, zdali v jejich případě není tato vada důvodem pro napadení rozhodnutí pro jeho nezákonnost, nebo pro náhradu škody způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

JoomShaper