doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.

Urbášek & Partners
Advokát

Miroslava působí jako advokátka v pobočce Urbášek & Partners na Slovensku. Specializuje se na právní poradenství v oblasti trestního práva. Zastupuje klienty v trestním řízení a poskytuje obhajobu ve všech stadiích trestního řízení. Miroslava dbá na to, aby důslednou realizací institutů trestního práva byla dodržována zaručená práva našich klientů. Její snahou a heslem je "Včasnou obhajobou v trestním řízení je dána záruka reálného zhodnocení postavení klienta v trestním řízení a následně správně zvolený způsob obhajoby úměrný procesnímu postavení klienta". Klienti oceňují její vysokou odbornou erudici, zodpovědný přístup, cit pro spravedlnost a obzvláště lidský přístup.

Miroslava má i mnohaleté zkušenosti v oblasti pozemkového práva a práva nemovitostí, jakož i exekučního práva.

Miroslava současně působí jako vysokoškolský pedagog na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě, na Katedře trestního práva a kriminologie. V průběhu let 2012 až 2015 byla proděkanka pro strategii, rozvoj fakulty, ediční činnost, vydavatelskou činnost a legislativní činnost. V současné době je členkou Vědecké rady Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě. Od roku 2009 je členkou akademické části Evropské rady soudnictví nad mládeží se sídlem v Bruselu (European Council for Juvenile Justice).

Absolvovala zahraniční studijní pobyt na Max-Planck Institutu pro zahraniční a mezinárodní trestní právo ve Freiburgu (2009), stáž na Právnické fakultě Jagellonské univerzity v Krakowě (2009), Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2011), studijní pobyt na univerzitě Sapienza v Římě (2014, 2016).

Miroslava přednášela na mnoha domácích a zahraničních vědeckých konferencích (Verona, Valencia, Brusel, Greifswald, Mexiko), participuje na řešení mezinárodních výzkumných projektů. Je řešitelkou a spoluřešitelkou domácích výzkumných projektů a grantových úkolů. Je autorkou a spoluautorkou monografií, odborných článků a učebních textů.


Jazyky

Miroslava kromě rodné slovenštiny hovoří česky a anglicky.

Miroslava působí jako advokátka v pobočce Urbášek & Partners na Slovensku. Specializuje se na právní poradenství v oblasti trestního práva. Zastupuje klienty v trestním řízení a poskytuje obhajobu ve všech stadiích trestního řízení. Miroslava dbá na to, aby důslednou realizací institutů trestního práva byla dodržována zaručená práva našich klientů. Její snahou a heslem je "Včasnou obhajobou v trestním řízení je dána záruka reálného zhodnocení postavení klienta v trestním řízení a následně správně zvolený způsob obhajoby úměrný procesnímu postavení klienta". Klienti oceňují její vysokou odbornou erudici, zodpovědný přístup, cit pro spravedlnost a obzvláště lidský přístup.

Miroslava má i mnohaleté zkušenosti v oblasti pozemkového práva a práva nemovitostí, jakož i exekučního práva.

Miroslava současně působí jako vysokoškolský pedagog na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě, na Katedře trestního práva a kriminologie. V průběhu let 2012 až 2015 byla proděkanka pro strategii, rozvoj fakulty, ediční činnost, vydavatelskou činnost a legislativní činnost. V současné době je členkou Vědecké rady Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě. Od roku 2009 je členkou akademické části Evropské rady soudnictví nad mládeží se sídlem v Bruselu (European Council for Juvenile Justice).

Absolvovala zahraniční studijní pobyt na Max-Planck Institutu pro zahraniční a mezinárodní trestní právo ve Freiburgu (2009), stáž na Právnické fakultě Jagellonské univerzity v Krakowě (2009), Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2011), studijní pobyt na univerzitě Sapienza v Římě (2014, 2016).

Miroslava přednášela na mnoha domácích a zahraničních vědeckých konferencích (Verona, Valencia, Brusel, Greifswald, Mexiko), participuje na řešení mezinárodních výzkumných projektů. Je řešitelkou a spoluřešitelkou domácích výzkumných projektů a grantových úkolů. Je autorkou a spoluautorkou monografií, odborných článků a učebních textů.


Jazyky

Miroslava kromě rodné slovenštiny hovoří česky a anglicky.

Vzdělání

2012
Trnavská univerzita, Právnická fakulta
Doc. / Docent v oboru trestní právo

2009
Trnavská univerzita, Právnická fakulta
PhD. / Philosophiae Doctor

2004
Trnavská univerzita, Právnická fakulta
JUDr. / Doctor of Law

2003
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Magisterský studijní program "Právo a právní věda", obor "Právo"
Mgr. / Master of Law

Publikační a přednášková činnost

Trestněprávní postih toxikomanů (publikováno v Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 35/2016)

Vazba, možnosti náhrady vazby a jejich využití v praxi (publikované ve sborníku z konference pořádané Fakultou práva Panevropské vysoké školy, ve vydavatelství Leges: Praha, 2016)

Juvenile crime with an extremist context (publikováno v časopise Vestnik Omskogo universiteta, Herald of Omsk University. Law. No 2 (43), 2015)

Restorative justice and mediation in penal matters: a stock-taking of legal issues, implementation strategies and outcomes in 36 European countries / SLOVAKIA (publikováno v Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2015)

Wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich sprawców czynów karalnych w Europie: możliwości adaptacyjne orzecznictwa a faktyczne potrzeby (publikováno v Zeszyty naukowe Wyszej szkoły finansów i prawa w Bielsku-Białej, roč. 3, č. 2, 2013)

Kriminologické a trestněprávní aspekty trestné činnosti mládeže (autorka monografie publikované ve Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk Plzeň, 2012)

Trestní zákon. 1. díl: obecná část: komentář (spoluautorka komentáře publikovaného ve Vydavatelství C.H. Beck, Praha, 2011)

Několik poznámek k trestnému činu nevyplacení mzdy a odstupného (publikované ve sborníku z konference uspořádání Právnickou fakultou TU v Trnavě, 2009)

K legislativnímu záměru zákona o rejstříku diskvalifikaci (publikované ve sborníku z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, 2008)

Garance procesních práv mladistvého v trestním řízení (publikované ve sborníku z konference uspořádání Právnickou fakultou TU v Trnavě, 2008)

Několik poznámek k historicky nejmladšímu odklonu ve slovenském trestním řízení - dohodě o vině a trestu (publikováno v Trestněprávní revue, roč. 6, č. 7, 2007)

Nové trestněprávní trendy v hospodářské kriminalitě (publikováno v Justiční revue, Roč. 57, č. 6-7, 2005)

Podmínka věku trestní odpovědnosti mladistvých a hranice její přehodnocení (publikováno v Justiční revue, Roč. 56, č. 8-9, 2004)

Trestní právo hmotné: obecná a zvláštní část (spoluautorka učebnice publikované v Plzni: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 2016)

Trestní právo procesní (spoluautorka učebnice publikované v Plzni: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 2016)

Kriminologie (spoluautorka učebnice publikované v Plzni: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 2011, 2016)

JoomShaper